نمونه کارها

رویداد مهم

نخستین سالانه طراحی کتاب ایران

Search

آخرین دیدگاه ها

زیر درخت های خشک

زیر درخت های خشک

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ

روی سکو

روی سکو

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ

راه

راه

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ

در گردش

در گردش

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ

درختان سرخ

درختان سرخ

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ

درباد

درباد

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ

در اندیشه ی او

در اندیشه ی او

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ

خون بازی

خون بازی

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ

تفکر

تفکر

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ

تیر چراق برق

تیر چراق برق

دسته بندی : ترکیب مواد و کلاژ